กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
 


ผู้ปกครองเครือข่าย

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประชุมเครือข่่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเลือกคณะกรรมการระดับห้องเรียน ระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560

ยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ระดับโรงเรียน
1. นายสมชาย เพ็ญศิรินภา ประธาน โทร. 08-9448-8003
2. นางรัตนา ศิษฏ์สุเมธ รองประธานคนที่ 1 โทร. 08-1459-9664
3. นายธนากรณ์ ใจสมานมิตร รองประธานคนที่ 2 โทร. 08-1910-5790
4. นางสาววิภาดา ชานาง กรรมการ โทร. 08-1586-3277
5. นางสาวดวงพร วิสุทธิธรรม กรรมการ โทร. 08-1364-4400
6. นางสุภาพรรณ ภิญโญมิตร กรรมการ โทร. 08-3693-4321
7. นางสุนิทรา ขุมเพ็ชร์ กรรมการ โทร. 08-9881-5947
8. นางนงนุช ศิริพันธ์พิริยะ กรรมการ โทร. 08-4638-0238
9. นายสมบูรณ์ นิลเจียรนัย กรรมการ โทร. 08-5238-5233

10. นางสาวพรรษวรรณ

สุขสมวัฒน์ เลขานุการ โทร. 08-1752-2557
11. นางฤดี อัศวราชันย์ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 08-1851-9081
12. นายธาดา วรกุลปัญญาเลิศ ปฏิคม โทร. 08-9804-0777
13. นางอัจฉราวรรณ โรจนประทีป เหรัญญิก โทร. 08-9900-2959
14. นายเกษม วงศ์แหวน นายทะเบียน โทร. 08-9521-6514
15. นางจิรดา พุฒตาล ประชาสัมพันธ์ โทร. 08-4882-2195
16. นางสาวชนิดา สิงหฬ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ โทร. 08-9666-4551

 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com