กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 

คำขวัญ

เรียนดี มีน้ำใจ รู้วินัย พลานามัยสมบูรณ์

ปรัชญาโรงเรียน

เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานเอกลักษณ์ไทย

วิสัยทัศน์โรงเรียน

นักเรียนมีความพร้อมทุกด้านเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนที่เข้มแข็ง

เอกลักษณ์

ระดับปฐมวัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ระดับประถมศึกษา : ความเป็นเลิศทางวิชาการ

อัตลักษณ

ระดับปฐมวัย : นักเรียนมีความพร้อมทุกด้านเต็มสักยภาพ

ระดับประถมศึกษา : ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพอย่างเสมอภาค

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำความรู่สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาสู่สากล

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านรักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นอยุธยา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com